പ്രതീക്ഷയിൽ ലജ്ജയില്ല

പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്കായി പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് ദൈനംദിന മന്ന 11 ഫെബ്രുവരി 2024 പ്രതീക്ഷയിൽ ലജ്ജ ഇല്ല. ”പ്രത്യാശെക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല; ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്കു നല്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ.“ ‭‭റോമർ‬ ‭5‬:‭5‬ *ധ്യാനിക്കാം*. ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ ഉറപ്പ് നമുക്ക് ദൈവസ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നവർ ലജ്ജിക്കുകയില്ല, കാരണം നാം വീണ്ടും ജനിച്ച നിമിഷം മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്. അവന്റെ സ്നേഹം നിരുപാധികവും ശാശ്വതവുമാണെന്ന് […]

आशा से कोई लज्जा नहीं।

पर्सीक्यूशन रिलीफ दैनिक मन्ना सताए गए कलीसिया के लिए 11 फ़रवरी 2024   आशा से कोई लज्जा नहीं। “और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्‍वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है।” रोमियों 5:5 मनन करें परमेश्वर में हमारी आशा परमेश्वर के प्रेम के […]

CALL TOLL FREE

1800-1234-461

Copyright © 2017 Persecution Relief | All rights reserved. Privacy Policy
Translate »
error: PR Says Content is Protected !!