യഥാർത്ഥ കഥ ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല!

യഥാർത്ഥ കഥ ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല! ”അന്നു യെരൂശലേമിലെ സഭെക്കു ഒരു വലിയ ഉപദ്രവം നേരിട്ടു; അപ്പൊസ്തലന്മാർ ഒഴികെ എല്ലാവരും…. ചിതറിപ്പോയി.“ ‭‭അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികൾ‬ ‭8‬:‭1‬ ‭ ധ്യാനിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 8:1 -ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ചിതറിച്ച ആദ്യത്തെ പീഡനമായി നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ സാത്താൻ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച സുവിശേഷം യേശു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗികപ്പെട്ടു! അങ്ങനെ തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മ പുറത്തുവന്നു! പീഡനം ഒരു തടസ്സമാണെന്നാണ് അവർ കരുതിയെങ്കിലും ദൈവം അതിനെ അസാധുവാക്കുകയും […]

यह परमेश्वर का दल है

पर्सीक्यूशन रिलीफ दैनिक मन्ना सताए गए कलीसिया के लिए* 6 फ़रवरी 2024 यह परमेश्वर का दल है याक़ूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्‍वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याक़ूब ने कहा, “यह तो परमेश्‍वर का दल है।” इसलिये उस ने उस स्थान का नाम महनैम रखा। उत्पत्ति 32:1-2 मनन करे […]

CALL TOLL FREE

1800-1234-461

Copyright © 2017 Persecution Relief | All rights reserved. Privacy Policy
Translate »
error: PR Says Content is Protected !!