അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി

പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്കായി പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് പ്രതിദിന മന്ന 2 ഫെബ്രുവരി 2024 അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി ”ഈസേബെൽ യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഓബദ്യാവു നൂറു പ്രവാചകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നു ഓരോ ഗുഹയിൽ അമ്പതീതുപേരായി ഒളിപ്പിച്ചു അപ്പവും വെള്ളവും കൊടുത്തു രക്ഷിച്ചു.“1. രാജാക്കന്മാർ‬ ‭18‬:‭4‬ ‭ ധ്യാനിക്കാം ഏതാനും വരികളിൽ പറഞ്ഞ ഒബദ്യാവിന്റെ കഥയിലൂടെ, ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനായി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രവാചകന്മാരുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ, പീഡനത്തിന്റെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനമായ അഹാബിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ദൈവം ഒബാദിയാവ് എന്ന […]

अद्भुत काम करने वाली सामर्थ

पर्सीक्यूशन रिलीफ दैनिक मन्ना सताए गए कलीसिया के लिए 2 फ़रवरी 2024 अद्भुत काम करने वाली सामर्थ ‭‭ ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब ईज़ेबेल यहोवा के नबियों को नष्‍ट करती थी, तब ओबद्याह ने एक सौ नबियों को लेकर पचास–पचास करके गुफाओं में छिपा रखा; और अन्न जल देकर […]

CALL TOLL FREE

1800-1234-461

Copyright © 2017 Persecution Relief | All rights reserved. Privacy Policy
Translate »
error: PR Says Content is Protected !!