എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും കർത്താവ്

എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും കർത്താവ് ”തോട്ടിൽനിന്നു നീ കുടിച്ചുകൊള്ളേണം; അവിടെ നിനക്കു ഭക്ഷണം തരേണ്ടതിന്നു ഞാൻ കാക്കയോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.“ ‭‭1. രാജാക്കന്മാർ‬ ‭17‬:‭4‬ ‭ ധ്യാനിക്കാം. ഏലിയാവിനെ പോറ്റാൻ ദൈവം കാക്കകളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു! കാക്കകൾ തന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഇരപിടിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാറ്, ഒരിക്കലും തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ല! ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം, അവർ അവരുടെ സ്വാഭാവിക സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഓർക്കുക, സിംഹങ്ങൾ ദാനിയേലിനെ തൊട്ടിട്ടില്ല! പക്ഷികൾ എന്ന നിലയിൽ, കാക്കകൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ ഏലിയാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ […]

समस्त सृष्टि के प्रभु

पर्सीक्यूशन रिलीफ दैनिक मन्ना सताए गए कलीसिया के लिए 1 फ़रवरी 2024 समस्त सृष्टि के प्रभु “तुम नाले से पानी पी सकते हो। मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे तुमको उस स्थान पर भोजन पहुँचायेंगे।” 1राजा 17:4 मनन करे परमेश्वर ने कौवों को एलिय्याह को खिलाने का आदेश दिया! स्वभाव से कौवे केवल […]

CALL TOLL FREE

1800-1234-461

Copyright © 2017 Persecution Relief | All rights reserved. Privacy Policy
Translate »
error: PR Says Content is Protected !!